Liên hệ

Địa chỉ: Hiệu vàng Hà anh. Ấp đồn, Yên trung, Yên phong, Bắc Ninh.

Tel: 0982870774-0977016508

Email: Vanghaanh@gmail.com.

Website:

https://www.vanghaanh.com.